Tietosuojakäytäntö

INFORMAATIOTA YHTEISTYÖKUMPPANEIHIN LIITTYVIEN TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ  

   

Tässä dokumentissa kerrotaan perusteet Venevuokraamo Jahti Oy:n asiakkaista kerättyjen tietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.  

 

Rekisterinpitäjä, ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä:

Nimi: Venevuokraamo Jahti Oy
Y-tunnus: 0475437-9
Osoite: Puistokatu 15 B A 30, 20100 Turku 

Yhteyshenkilö

Nimi:  Annika Nyberg
Sähköposti: piu.nyberg(at)sy-belmont.com  

 

Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat: 

Yhteistyökumppanin (yrityksen) tiedot 

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot  

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelytarkoituksena on mahdollistaa asiakassuhteen hoito.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakassuhde yhteistyökumppanin kanssa. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietojen tietolähteinä ovat yhteistyökumppanien antamat tiedot.  

 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Henkilötietoja käyttävät Venevuokraamo Jahti Oy:n kumppanuusyhteistyöstä vastaavat työntekijät. 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.   

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä sellaiseen profilointiin, josta aiheutuu oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa vastaavalla merkittävällä tavalla.  

 

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötiedot tallennetaan palvelimelle, joka sijaitsee Euroopassa. Henkilötietoja voidaan siirtää EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle vain, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuojaasetuksen asettamia vaatimuksia.  

 

Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhde jatkuu. Verotuksen toimittamiseksi tietoja voidaan säilyttää kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, kun asiakkuussuhde loppui. Rekisteröidyllä on aina oikeus saada tietonsa poistetuksi jäljempänä selostetulla tavalla, mikäli siihen on erikseen laissa säädetty oikeus.  

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot säilytetään salasanoin suojattuna, henkilötietojen luonteiden edellyttämällä tietoturvatasolla varustetuissa järjestelmissä. Henkilötietoihin pääsy 

on rajattu sellaisille  työntekijöille, joille on tarve käsitellä henkilötietoja. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

 

-Oikeus peruuttaa suostumuksensa  

 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa  suostumuksensa henkilötietojensa yhtä tai useampaa käsittelyä koskien. 

   

-Oikeus saada pääsy tietoihin  

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Käyttäjällä on lisäksi oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. 

 

-Oikeus tietojen oikaisemiseen  

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

 

-Oikeus tietojen poistamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos hän kieltää niiden käytön tai jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin tai tähän on joku muu lakiin perustuva oikeus. 

 

-Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen  

 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä  

 

  • jos asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden 
  • jos henkilötietojen käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa niiden poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista 
  • jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

 

-Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 

 

-Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.