Integritetspolicy

INFORMATION OM BEHANDLING AV DATA FÖR SAMARBETSPARTNER

Detta dokument förklarar grunderna för behandling av data som samlats in från Venevuokraamo Jahti Oy:s kunder i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och finsk lagstiftning.

 

Registeransvarig och kontaktperson

Registeransvarig
Namn: Venevuokraamo Jahti Oy
FO-nummer: 0475437-9
Adress: Parkgatan 15 B A 30, 20100 Åbo

Kontaktperson
Namn: Annika Nyberg
E-post: piu.nyberg(at)sy-belmont.com

 

Personuppgifter som ska behandlas

De personuppgifter som finns i registret är:

Samarbetspartners (företagets) information

Kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att möjliggöra underhåll av kundrelationer.
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är kundrelationen med samarbetspartnern.

 

Regelbundna informationskällor

Källan till personuppgifter är information från samarbetspartner.

Mottagare eller grupper av mottagare av personuppgifter

Personuppgifter hanteras av de anställda som är ansvariga för Venevuokraamo Jahti Oy:s partnerskapssamarbete.

Informationen kommer inte att lämnas ut till tredje part.

 

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Den registrerades uppgifter kommer inte att användas för automatiskt beslutsfattande eller profilering som har juridiska konsekvenser eller har en liknande betydande effekt.

 

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES

 

Personlig information lagras på en server i Europa. Personuppgifter får endast överföras utanför EU och EES om det är nödvändigt för det tekniska genomförandet av behandlingen av personuppgifter, i vilket fall överföringen kommer att uppfylla kraven i EU:s dataskyddsförordning.

 

Lagringsperiod för personuppgifter eller kriterier för att bestämma lagringsperioden

Personuppgifter sparas så länge kundrelationen fortsätter. Av skattemässiga skäl kan uppgifter lagras i sex år från slutet av året då kundrelationen upphört. Den registrerade har alltid rätten att hans eller hennes uppgifter raderas enligt beskrivningen nedan, om han eller hon har en separat rätt att göra det enligt lag.

 

Principer för registersäkerhet

Personuppgifter lagras i lösenordsskyddade system med den säkerhetsnivå som krävs av personuppgifternas natur. Tillgången till personuppgifter är begränsad till de anställda som behöver hantera personuppgifter.

 

Den registrerades rättigheter

den registrerade har följande rättigheter:

 

-Rätten att återkalla sitt samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till en eller flera behandlingar av hans eller hennes personuppgifter.

 

-Rätt till tillgång till information

Den registrerade har rätt att få en bekräftelse från den registeransvarige ifall personuppgifter som berör honom eller henne behandlas. Dessutom har användaren rätt att få tillgång till personuppgifter som berör honom eller henne och information om behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

 

-Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att få felaktiga och felaktiga personuppgifter om honom eller henne korrigerade utan onödigt dröjsmål och att komplettera de ofullständiga personuppgifterna.

 

-Rätt att radera uppgifter

Den registrerade ska ha rätt att begära den registeransvarige att radera personuppgifter om honom eller henne utan onödigt dröjsmål om han eller hon förbjuder dess användning eller om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt bearbetades eller ifall den registrerade har annan laglig rätt till det.

 

-Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter

 

Den registrerade ska ha rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas av den registeransvarige

  • om kunden bestrider personuppgifternas noggrannhet, vilket resulterar i behandling begränsad till den period under vilken den personuppgiftsansvarige kan verifiera att uppgifterna är korrekta
  • om personuppgifternas behandling är olaglig och kunden motsätter sig att personuppgifter raderas och istället begär att dess användning begränsas
  • om den ansvarige inte längre behöver personuppgifterna för bearbetningsändamål, men kunden behöver dem för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

-Rätten att överföra data från ett system till ett annat

Den registrerade ska ha rätt att få personuppgifter om honom eller henne som han eller hon har tillhandahållit den registeransvarige i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form och att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i den mån behandlingen är baserad på samtycke och utförs automatiskt.

 

-Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter har kränkts mot bakgrund av EU:s dataskyddsförordning.